Λήψη προσφορών με απευθείας ανάθεση για το έργο “Εργασίες επισκευής για το ακίνητο επί των οδών Δαΐρπφελ & Τσίλλερ” του Ιδρύματος Χατζηκώνστα

Το Ίδρυμα μας προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου, για το έργο « Εργασίες επισκευής για το ακίνητο επί των οδών Τσίλλερ και Δαΐρπφελδ», όπως περιγράφεται στον κάτωθι προϋπολογισμό:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΣΙΛΛΕΡ ΚΑΙ ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ”

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ                        ΣΕ ΕΥΡΩ

1

Καθαίρεση των αυθαίρετων τμημάτων του κτίσματος με μηχανικά μέσα. Περιλαμβάνεται ο διαχρωρισμός των υπό καθαίρεση κατασκευών δια χειρών και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων. Ως αυθαίρετες κατασκευές θεωρούνται το τμήμα μεταξύ της κύριος κατασκευής και της όμορης πολυκατοικίας (εμβαδού περίπου 70 τμ) και ο χώρος της κουζίνας (εμβαδού περίπου 22 τμ). – (αποκ)

1,00

2200,00

2200,00

2

Έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας (αποκ) & αμοιβή μηχανικού για την τακτοποίηση των χώρων με το Ν. 4178/13 (αποκ)

1,00

1800,00

1800,00

3

Καθαιρέσεις στον εσωτερικό χώρο και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών και των προϊόντων καθαιρέσεων από το χώρο που εκτελεστούν οι εργασίες (αποκ)

1,00

2000,00

2000,00

4

Καθαίρεση των κατασκευών στον περιβάλοντα χώρο (χαμηλά τοιχεία από πέτρα, καθαίρεση των πλακιδίων από την βάση της πέργκολας, καθαίρεση της δεξαμενής με το όμορο κτίριο, καθαίρεση τμήματος της περιτοίχισης προς την οδό Τσίλερ, απομάκρυνση των προϊόντων καθαιρέσεων) – (αποκ)

1,00

1000,00

1000,00

5

Επισκευή μόνωσης στέγης. Αφαίρεση του υφιστάμενου ασφαλτόπανου και αντικατάσταση αυτού με νέο. Καθαρισμός των σημείων απορροής και αποκατάσταση αυτών όπου παρουσιάζουν βλάβες (τμ)

240,00

34,00

8160,00

6

Κατασκευή ψευδοροφής από σκελετό πρότυπων μεταλλικών ελασμάτων και γυψοσανίδα με τον χρωματισμό τους (τμ)

120,00

40,00

4800,00

ΣΥΝΟΛΟ

19960,00

 

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της χαμηλότερης προσφοράς με βάση το άρθρο 58, παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 45 παρ. 4 του Ν. 4182/2013.

 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την προσφορά σας, σε κλειστό φάκελο έως τη Δευτέρα 19-10-2015.

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος