Πίνακας προσφορών για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου επί της οδού Ερμού 37

Πίνακας προσφορών Έρμου 37 

Ημ. δημοσίευσης πίνακα προσφορών 02-03-2017