Διαγωνισμός για τη συνεργασία με εταιρεία ορκωτών λογιστών

  • 22/11/2017

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά θα προβεί στη διαδικασία λήψης προσφορών για τον έλεγχο της χρήσεως έτους 2017, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη κλειστή προσφορά που να αφορά στο κόστος του ως άνω ελέγχου της χρήσεως 2017, με την ένδειξη «Για τον έλεγχο της χρήσεως 2017», το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του Ιδρύματος  210-6810687 και ώρες 10:00-15:00.

Ο Διευθυντής  του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος