Ανάρτηση αποτελέσματος για το οικόπεδο επί της Συγγρού 222 στην Καλλιθέα

  • 09/11/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 222 και ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4182/2013 και την από 27.04.2018 απόφαση του ΔΣ διενεργήθηκε διαγωνισμός για το οικόπεδο 307,50 τ.μ. για τριετή μίσθωση και ο οποίος αναρτήθηκε την 4-9-2018 με ημερομηνία λήξης την 24-9-2018.
Προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία μηνιαίως: 700 € πλέον χαρτοσήμου
Υπεβλήθησαν 2 προσφορές ως κάτωθι οι οποίες ανοίχθηκαν στην από 25-9-2018 Συνεδρίαση του ΔΣ:
 
Α/Α
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
 
ΑΦΜ
ΥΠΟΒ/ΝΤΑ
ΔΙΚ/ΤΙΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
165693975
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.000€ πλέον χαρτοσήμου
   24.09.2018
2.
ΣΠΥΚΑΡ ΓΚΡΟΥΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε.
800455125
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
750 €
   24.09.2018
Χαλάνδρι, 25.09.2018

Το παρόν θα παραμείνει αναρτημένο για 15 ημέρες.