Ανάρτηση αποτελέσματος για την εκμίσθωση του καταστήματος επί της Κολοκοτρώνη 50 και Αγίου Μάρκου

  • 09/11/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 50 ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 22.02.2018 απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος, διενεργήθηκε διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος εμβαδού 188 τ.μ. με υπόγειο 72 τ.μ. (με όψη επί της οδού Κολοκοτρώνη 50) για τριετή μίσθωση και ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την 1-8-2018 με ημερομηνία λήξης την 21-8-2018.
Προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία μηνιαίως: 5.280,00€
Κατατέθηκε μια προσφορά ως κάτωθι, η οποία ανοίχθηκε στην από 25-9-2018 Συνεδρίαση του ΔΣ :
Α/Α
Επωνυμία
ΑΦΜ
ΥΠΟΒ/ΝΤΑ ΔΙΚ/ΤΙΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.
Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ  ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
094363500
Οικονομική  προσφορά
Αίτηση συμμετοχής
Δήλωση αποδοχής   αντικλήτου δικηγόρου
ΥΔ Νομίμων Εκπροσώπων
Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΥ
Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας ΓΕΜΗ
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για ισχύουσα εκπροσώπηση
Πιστοποιητικό Αναλυτικής Εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών
Κωδικοποιημένο καταστατικό Εταιρείας
Τροποποιήσεις καταστατικού
Αντίγραφα ποινικών μητρώων
5.695,00 €
20.08.2018
                                                Χαλάνδρι, 25-9-2018