Διαγωνισμός για την συνεργασία με εταιρεία security

  • 19/11/2018

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓ. &  ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SECURITY

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στη   Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή εταιρείας security με σκοπό τη φύλαξη του χώρου μας .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Όλα τα φυσικά ή νομικά  πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης στην Ελλάδα.

Οι κατά τα άνω για να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή.
  2. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
  3. Εταιρικό (αν πρόκειται για εταιρεία)
  4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
  5. Ποινικό μητρώο του νομίμου εκπροσώπου
  6. Πελατολόγιο της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον
  7. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί προμηθευτές, οι οποίοι δεν εξεπλήρωσαν κατά το παρελθόν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους με πίστη και συνέπεια προς το Ίδρυμα ή εκείνοι οι οποίοι κατά την γνώμη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και του Δ.Σ. του Ιδρύματος δεν παρέχουν τα εχέγγυα, ότι θα ανταποκριθούν στις από τη σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις τους, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί για θέματα που αφορούν το επάγγελμά τους.

 

Ο υπάλληλός σας θα πρέπει να είναι άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης σας,  λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου που φιλοξενεί παιδιά.   Οι αρμοδιότητές του θα είναι ο έλεγχος του κτιρίου και των αύλειων χώρων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, δεδομένου, ότι τα παιδιά επιτηρούνται όλο το 24ωρο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η εταιρεία σας θα πρέπει να μας διαθέσει ηλεκτρονικά μηχανήματα καταγραφής επισκέψεων του φύλακα στους χώρους φύλαξης.

Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη, «Για το διαγωνισμό security», έως την Πέμπτη, 6-12-2018, στην οποία θα αναφέρεται το ημερήσιο κόστος φύλαξης για την πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή βάρδια καθώς και το κόστος φύλαξης για τις Κυριακές, τις εορτές και τις αργίες. Η προσφορά θα πρέπει συνοδεύεται από βεβαίωση ότι οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν εσάς και όχι το Ίδρυμα. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στα τηλέφωνα 210-6810687 από τις 10:00 έως τις 17:00.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος, επισκεφτείτε το site www.xatzikonsta.gr.