ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  • 04/10/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το ΔΣ του Ιδρύματος προτίθεται να προχωρήσει σε προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τις παρακάτω ειδικότητες:

Α. ΕΠΟΠΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Ψυχολογίας ή Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής

Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε θέματα παιδοψυχολογίας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση σε χώρους με παιδιά και τουλάχιστον 1 έτους προϋπηρεσία ως επόπτης

Επιθυμητό προσόν: Εξειδίκευση τουλάχιστον 4 ετών σε ψυχοθεραπευτικό μοντέλο

Β. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή και Μεταπτυχιακό ψυχολογίας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη εκ των οποίων το 1 έτος σε χώρους με παιδιά

Γ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/-ΡΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο Λογοθεραπείας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών

Δ. ΕΙΔΙΚΗ/-ΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Απόφοιτος Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ αναγνωρισμένο στην Ειδική Αγωγή και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών.

Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΦΠΨ ή ισότιμο και αντίστοιχο ισότιμο της αλλοδαπής με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 2 ετών

Επιθυμητό προσόν: Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφές με το αντικείμενο

 Ζ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Π.Ε., Τ.Ε.

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους κατά προτίμηση σε χώρους με παιδιά.

Για όλες τις ειδικότητες είναι επιθυμητή η  προσκόμιση συστατικών επιστολών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέτουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο αναγράφοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Η κατάθεση αυτών θα γίνεται στα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι από τις 7.10.2019 έως και τις 14.10.2019 και από τις 10:00 έως τις 14:00.

 

 

Categories: Uncategorized