Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Άστρους 62 στην Αθήνα

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 4182/2013 και την από 10.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Άστρους αρ. 62 στην Αθήνα σύμφωνα με την προκήρυξη:

Προκήρυξη μακροχρόνιας εκμίσθωσης του ακινήτου επί της Άστρους 62 στην Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.7.2021

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24.9.2021