Προκήρυξη θέσης εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ημ. λήξης σύμβασης 31-7-2022)

Το ΔΣ του Ιδρύματος προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την παρακάτω ειδικότητα:

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή και Μεταπτυχιακό ψυχολογίας

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη εκ των οποίων το 1 έτος σε χώρους με παιδιά

Για την παραπάνω ειδικότητα είναι επιθυμητή η  προσκόμιση συστατικών επιστολών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέτουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη “Για τη θέση Ψυχολόγου”.

Η κατάθεση αυτών θα γίνεται στα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι

από τις 14.3.2022 έως και τις 21.3.2022 και ώρες 09:00-14:00.