Διαγωνισμός για την επιλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο χρήσεως οικονομικού έτους 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΡΚΩΤΟ  ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  2021

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, θα προβεί στη διαδικασία λήψης προσφορών «για τη συνεργασία του Ιδρύματος με Ορκωτό Ελεγκτή, για τον έλεγχο χρήσεως του έτους 2021», σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας αποστείλετε σε κλειστό φάκελο έγγραφη προσφορά που να αφορά στο κόστος του ως άνω ελέγχου χρήσεως οικονομικού έτους 2021, με την ένδειξη:  «Για τον έλεγχο της χρήσεως 2021», το αργότερο μέχρι  τις  28-3-2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να  στέλνετε τα ερωτήματά σας στο email :  idrima.xatzikonsta@gmail.com.