Διαγωνισμός για τον καθαρισμό και την περίφραξη ακινήτων του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τον καθαρισμό 3 ακινήτων και τον καθαρισμό και την περίφραξη 2 οικοπέδων της ιδιοκτησίας του, τα οποία βρίσκονται α) επί των οδών Δαίρπφελδ & Τσίλλερ 70,στην Αθήνα, ακίνητο επιφάνειας 163 τ.μ. επί οικοπέδου 581 τ.μ, β) επί της οδού Κόσσου 8, στην Αθήνα, ακίνητο επιφανείας 384,12 τ.μ. επί οικοπέδου 605,70 τ.μ. και γ) επί της οδού Αν. Λάσκου 3-5, στον Πειραιά, διαμέρισμα 46 τ.μ.

 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό, είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν επισκεφθεί τα συγκεκριμένα οικόπεδα / ακίνητα  και να έχουν λάβει γνώση της ακριβούς κατάστασης αυτών και των εργασιών που χρειάζονται, προτού κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος η οικονομική προσφορά.

 

Οι εργασίες οι οποίες θα πρέπει να εκτελεσθούν είναι οι κάτωθι:

α. Καθαρισμός των ακινήτων από μπάζα και απορρίμματα και οποιαδήποτε άλλη εστία υγειονομικού κινδύνου.

β. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. (όπου χρειάζεται)

γ. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους. (όπου χρειάζεται)

δ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων. (όπου χρειάζεται)

ε. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού

στ. Περίφραξη των οικοπέδων

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για τον καθαρισμό και περίφραξη ακινήτων του Ιδρύματος» το αργότερο έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Ιδρύματος 210-6810687 ή στο email idrima.xatzikonsta@gmail.com

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος