Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα, που φιλοξενεί άπορα παιδιά και εδρεύει στην  Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι, διενεργεί επαναληπτικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  Η/Υ.

Η προσφορά θα ελέγχεται ποσοτικά και ποιοτικά  και θα πρέπει να ισχύει για ένα έτος, με δικαίωμα του Ιδρύματος να την παρατείνει για τρεις (3) μήνες επιπλέον. Επίσης δεν θα υπάρχουν κρατήσεις επί του τιμολογίου.  Επιπλέον στην προσφορά σας, θα πρέπει να αναγράφεται και το ποσό της έκπτωσης που προσφέρετε επί του καταλόγου σας, για είδη που δεν αναγράφονται στη λίστα που σας επισυνάπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ», το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12-12-2023.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210- 6810687, καθώς και στο email του Ιδρύματος  idrima.xatzikonsta@gmail.com.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος