Το ΄Ιδρυμα Χατζηκώνστα στο Πατριαρχείο

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Τήν Παρασκευήν, 21ην Ἰανουαρίου/ 3ην Φεβρουαρίου 2012, στελέχη τοῦ Ἱδρύματος Χατζηκώστα, συνοδευόμενα ὑπό τοῦ μοναχοῦ π. Φωτίου, Σχολάρχου τῆς Πατριαρχικής Σχολῆς καί τοῦ μοναχοῦ π. Νικολάου Ζέρβη, καθηγητοῦ φιλολόγου εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν ἐπεσκέφθησαν τά Ἱεροσόλυμα καί τό Πατριαρχεῖον.
Ἡ κυρία Ζέρβα Πελαγία, Διευθύντρια τοῦ Ἱδρύματος καί ἡ κ. Χαμηλοῦ Δήμητρα, κοινωνική λειτουργός, ἔγιναν δεκταί ὑπό τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ὁ Ὁποῖος ἐπῄνεσεν αὐτάς διά τήν σημαντικήν κοινωνικήν προσφοράν αὐτῶν πρός τήν Ρωμηοσύνην καί ἐπέδωσεν εἰς αὐτάς τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί ἄλλα βιβλία περί τοῦ Πατριαρχείου καί ἐπιστηθίους σταυρούς.
Ἐν συνεχείᾳ τά στελέχη ἀνεχώρησαν διά προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Σιών, διά τήν ὁποίαν ἐξεδήλωσαν ζωηρόν ἐνδιαφέρον.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δείτε το τηλεοπτικό απόσπασμα και εδώ