Πρόσκληση για την ανάθεση της ανοικοδόμησης/ανακατασκευής ακινήτου του Ιδρύματος επί των οδών Αγ. Μάρκου 1 & Κολοκοτρώνη στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013, την από 16.03.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Ιδρύματος Χατζηκώνστα και την επικύρωση αυτής με την με αρ. πρωτ. 24057/2193/04.05.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την μακροχρόνια εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου:

Αγ. Μάρκου 1 & Κολοκοτρώνη (ημ. ανάρτησης 22-05-2015)