Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ενός διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Φωκίωνος 5, στην Αθήνα

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-11-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Είδος Ακινήτου: Διώροφο διατηρητέο κτίριο
Όροφος: Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, πρώτο όροφο και δώμα.
Επιφάνεια: 613,05 τ.μ. Συγκεκριμένα το κτίριο αποτελείται από:
• Υπόγειο 149,60 τ.μ.
• Ισόγειο 239,80 τ.μ.
• Πατάρι 140,75 τ.μ.
• Πρώτος 67,90 τ.μ.
• Δώμα 15,00 τ.μ.
Διεύθυνση: Φωκίωνος 5
Περιοχή: Αθήνα
Δήμος: Αθηναίων
Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Ίδρυμα Γ. & Α. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτική Μέριμνας Νέων –Ν.Π.Ι.Δ.
Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Ίδρυμα Γ. & Α. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτική Μέριμνας Νέων –Ν.Π.Ι.Δ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 08.06.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω οικοπέδου.
Ειδικότεροι όροι:
1. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 7.650,00€ (επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ).
2. Η χρήση του μισθίου προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
3. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ.10 του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014.
4. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
5. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται για κάθε χρόνο πέραν της πρώτης διετίας και στη συνέχεια ετησίως κατά ποσοστό ίσο προς το ύψος της μεταβολής του Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος μέχρι την λήξη της μίσθωσης καθώς και για κάθε χρόνο τυχόν αναγκαστικής παράτασης αυτής. Στην περίπτωση που υπάρξει ανάπτυξη ποσοστού 2% και άνω κατά τη συμπλήρωση των ανωτέρω δύο πρώτων ετών της μίσθωσης, η ανωτέρω προβλεπόμενη ετήσια αύξηση του μισθώματος, θα είναι ίση προς το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσοστό της μεταβολής του Δ.Τ.Κ., προσαυξημένο όμως κατά μια ποσοστιαία μονάδα για κάθε 2,5% του ρυθμού ανάπτυξης επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος μέχρι την λήξη της μίσθωσης καθώς και για κάθε χρόνο τυχόν αναγκαστικής παράτασης.
6. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στο Ίδρυμα Γ. & Α. Χατζηκώνστα ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση.
7. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.
8. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση οικοπέδου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
9. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή.
10. Ο μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και θα ευθύνεται για την επισκευή του μισθίου και την αποκατάσταση κάθε βλάβης και φθοράς που θα προκαλείται σε αυτό σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι την παράδοση της χρήσης, χωρίς να μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις χωρίς την έγκριση του εκμισθωτή.
11. Ο μισθωτής θα βαρύνεται με κάθε δαπάνη για υδροληψία, τέλη ύδρευσης, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και για ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου που αναλογεί στο καταβαλλόμενο κάθε φορά μίσθωμα.
12. Επίσης στη μισθωτική σύμβαση θα συμβάλλεται και τρίτο πρόσωπο ως εγγυητής υπέρ της μισθώτριας για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης και μέχρι την λήξη αυτής και την απόδοση της χρήσης του μισθίου στον εκμισθωτή, παραιτούμενος από κάθε ένσταση.
Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο/επωνυμία εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας και ΑΦΜ, θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στην ταχυδρομική διεύθυνση του Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, Λεωφόρος Κηφισίας 374, 152 33, Χαλάνδρι, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6810687.