Πίνακας προσφορών για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου της Εμμ. Μπενάκη 13-15

  • 24 May, 2017

Πίνακας προσφορών Εμμ. Μπενάκη 13-15

Ημ. δημοσίευσης πρακτικού: 24-05-2017