ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TH ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

  • 17/09/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στη  Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι, φιλοξενεί άπορα παιδιά.  Λόγω μη ισχύος των προσφορών του 1ου Διαγωνισμού, κατόπιν της αύξησης του κατώτατου μισθού και μετά από απόφαση του Δ.Σ., της 12-3-2019, διενεργεί ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την επιλογή εταιρείας SECURITY, με σκοπό τη φύλαξη του χώρου μας .

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Όλα τα φυσικά ή νομικά  πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης στην Ελλάδα.  Οι κατά τα άνω, για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους.
  2. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή.
  3. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008,  Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
  4. Εταιρικό (αν πρόκειται για εταιρεία).
  5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
  6. Ποινικό μητρώο του νομίμου εκπροσώπου.
  7. Πελατολόγιο της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί προμηθευτές, οι οποίοι δεν εκπλήρωσαν κατά το παρελθόν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους, με πίστη και συνέπεια προς το Ίδρυμα, ή εκείνοι, οι οποίοι κατά τη γνώμη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και του Δ.Σ. του Ιδρύματος, δεν παρέχουν τα εχέγγυα, ότι θα ανταποκριθούν στις από τη σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις τους, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί για θέματα, που αφορούν στο επάγγελμά τους.

Ο υπάλληλός σας θα πρέπει να είναι άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης σας,  λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου που φιλοξενεί παιδιά.  Οι αρμοδιότητές του θα είναι  ο έλεγχος του κτιρίου και των αύλειων χώρων κατά τακτά χρονικά διαστήματα, δεδομένου, ότι τα παιδιά επιτηρούνται όλο το 24ωρο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Επίσης, η εταιρεία σας θα πρέπει να μας διαθέσει ηλεκτρονικά μηχανήματα καταγραφής επισκέψεων του φύλακα στους χώρους φύλαξης.

Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη, «Για το διαγωνισμό security», έως την Πέμπτη, 26-9-2019, στην οποία θα αναφέρεται :

το ημερήσιο κόστος φύλαξης για πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή βάρδια καθώς και το κόστος φύλαξης για τις Κυριακές, τις εορτές και τις αργίες.

Η προσφορά θα πρέπει συνοδεύεται από βεβαίωση. ότι οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν εσάς και όχι το Ίδρυμα. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στα τηλέφωνα  210-6810687 και 210-6810524,  από τις 10:30 έως τις 15:30.

Categories: Uncategorized