Προκήρυξη θέσεων εργασίας για την ειδικότητα Ειδικού/-κής Παιδαγωγού και Νοσηλεύτριας

Το ΔΣ του Ιδρύματος προτίθεται να κάνει πρόσληψη ενός ή μιας Ειδικού/-κής Παιδαγωγού και μιας Νοσηλεύτριας  με σύμβαση ορισμένου χρόνου  ως κάτωθι:

Α.  ΕΙΔΙΚΗ /  ΟΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Απόφοιτος Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, αναγνωρισμένο στην Ειδική Αγωγή και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3  έτη.

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  Π.Ε.,  Τ.Ε.. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1)  έτους, κατά προτίμηση σε χώρους με παιδιά.

Για τις ανωτέρω ειδικότητες, οι υποψήφιοι, θα πρέπει να στείλουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο  e-mail του Ιδρύματος idrima.xatzikonsta@gmail.com αναφέροντας στο θέμα την ειδικότητα για την οποίαν ενδιαφέρονται  έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020.