Προκήρυξη διαγωνισμού για την συνεργασία με εταιρεία security

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SECURITY

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στη  Λ. Κηφισίας, αρ. 374,  στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, μετά από απόφαση του Δ.Σ., της 7-10-2020, διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή εταιρείας SECURITY, με σκοπό τη φύλαξη του χώρου μας .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Όλα τα φυσικά ή νομικά  πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης στην Ελλάδα.  Οι κατά τα άνω, για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους.
  • Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή.
  • Πιστοποιητικό ISO 9001:2008,  Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
  • Εταιρικό (αν πρόκειται για εταιρεία).
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Ποινικό μητρώο του νομίμου εκπροσώπου.
  • Πελατολόγιο της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον.

Στο διαγωνισμό, δεν γίνονται δεκτοί προμηθευτές, οι οποίοι δεν εκπλήρωσαν κατά το παρελθόν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους, με πίστη και συνέπεια προς το Ίδρυμα, ή εκείνοι, οι οποίοι κατά τη γνώμη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και του Δ.Σ. του Ιδρύματος, δεν παρέχουν τα εχέγγυα, ότι θα ανταποκριθούν στις από τη σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις τους, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί για θέματα, που αφορούν στο επάγγελμά τους.

Ο υπάλληλός σας θα πρέπει να είναι άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης σας,  λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου που φιλοξενεί παιδιά.  Οι αρμοδιότητές του θα είναι ο έλεγχος του κτιρίου και των αύλειων χώρων, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, δεδομένου, ότι τα παιδιά επιτηρούνται όλο το 24ωρο, από εξειδικευμένο προσωπικό.

Επίσης, η εταιρεία σας θα πρέπει να μας διαθέσει ηλεκτρονικά μηχανήματα καταγραφής επισκέψεων του φύλακα στους χώρους φύλαξης.

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη, «Για το διαγωνισμό επιλογής Εταιρείας Security», έως τις 13-11-2020, στην οποία θα αναφέρεται :

το ημερήσιο κόστος φύλαξης για πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή βάρδια καθώς και το κόστος φύλαξης για τις Κυριακές, εορτές και αργίες.  

Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, ότι οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν εσάς και όχι το Ίδρυμα.  Ο φάκελος θα παραδίδεται στον υπάλληλο της υποδοχής του Ιδρύματος (στο ΘΥΡΩΡΕΙΟ) και για τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής του φακέλου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω email ή τηλεφωνικά.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό και να επαναλάβει τη διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού ακόμα και μετά την ανάδειξη μειοδότη και έως  την οριστική υπογραφή της εκάστοτε σύμβασης, εάν αυτό κρίνεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο ότι είναι προς το συμφέρον του Ιδρύματος και μπορεί να οδηγήσει στην επωφελέστερη διαχείριση της περιουσίας του. Στην περίπτωση αυτήν, ο συμμετέχων και εν δυνάμει μειοδότης, αναγνωρίζει και αποδέχεται με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό,  ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε αιτία εναντίον του Ιδρύματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στα τηλέφωνα 210-6810687 και 210-6810524,  από τις 10:30 έως τις 15:30 και στο email του Ιδρύματος:  idrima.xatzikonsta@gmail.com.