Αποτέλεσμα διαγωνισμού μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Φωκίωνος 5, στην Αθήνα

Ακολουθεί το πρακτικό του διαγωνισμού για τη μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Φωκίωνος 5, στην Αθήνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

 Ενός διώροφου διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Φωκίωνος 5, συνολικού εμβαδού 613,05 τ.μ. (ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 23 – Υπόγειο 149,60 τμ, Ισόγειο 239,80 τμ, πατάρι 140,75 τ.μ., 1ος όροφος 67,90 τμ, δώμα 15,00 τμ).

Προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία 8.081,27€.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 6-10-2020.

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ Α.Τ ΥΠΟΒ/ΝΤΑ

ΔΙΚ/ΤΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΓΟΝΟΣ

Το πρακτικό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στις 2-2-2021.

https://www.minfin.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fanarthseis-task-flow.xml&adf.tfId=anarthseis-task-flow&id=1976299