Αποτέλεσμα διαγωνισμού μίσθωσης του καταστήματος ΣΤ’ εκ του ακινήτου της οδού Λεωχάρους 9, στην Αθήνα

Ακολουθεί το πρακτικό του διαγωνισμού για τη μίσθωση του καταστήματος ΣΤ’  εκ του ακινήτου επί της οδού Λεωχάρους 9, στην Αθήνα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Ενός ισογείου καταστήματος επί της οδού Λεωχάρους 9  στην Αθήνα (Ακίνητο Νο 11, κατάστημα στ’, ισόγειο 27 τ.μ., υπόγειο 27 τ.μ., πατάρι 21 τ.μ.)

Προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία: 652€.

 Ημερομηνία δημοσίευσης: 3-11-2020.

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΥΠΟΒ/ΝΤΑ

ΔΙΚ/ΤΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ 801374808 Οικονομική προσφορά

680,00€

 

Το πρακτικό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στις 4-2-2021.

https://www.minfin.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fanarthseis-task-flow.xml&adf.tfId=anarthseis-task-flow&id=1976451