Προκήρυξη θέσης εργασίας για την ειδικότητα της/του Ειδικής/ού Παιδαγωγού

Το ΔΣ του Ιδρύματος προτίθεται να προσλάβει μια/έναν  Ειδική,-ό Παιδαγωγό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως κάτωθι:
 ΕΙΔΙΚΗ/ΟΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Απόφοιτος Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ, αναγνωρισμένο στην Ειδική Αγωγή και με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη.

Για την ανωτέρω ειδικότητα καλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν τα Βιογραφικά τους Σημειώματα στο e-mail του Ιδρύματος idrima.xatzikonsta@gmail.com μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά αναφέροντας στο τίτλο του e-mail την Ειδικότητα της/του Ειδικής/ού Παιδαγωγού.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής Βιογραφικών Σημειωμάτων ορίζεται η Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και μέχρι τις 14:00.