Διαγωνισμός για τη Νομική Κάλυψη των μελών του ΔΣ του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη Νομική Κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Η προσφορά θα αφορά την παροχή νομικής υποστήριξης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, έναντι πάσης ποινικής-αστικής-δικαστικής ή εξωδίκου ενέργειας οιωνδήποτε τρίτων ήθελε εκδηλωθεί κατ’ αυτών, προσωπικώς, σχετικών με πράξεις ή ενέργειες τους συναφείς με την κατά νόμον εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που τους έχουν νομίμως ανατεθεί.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την χρονική ισχύ της προσφοράς κατά τρεις μήνες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για τη νομική κάλυψη των μελών του ΔΣ του Ιδρύματος Χατζηκώνστα», το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 και ώρες 10:00-14:00 ή στο mail του Ιδρύματος idrima.xatzikonsta@gmail.com.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος