Διαγωνισμός για την ανακατασκευή υπαίθριου χώρου του Ιδρύματος για τη δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών και παιδικής χαράς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με απ’ ευθείας ανάθεση  διαδικασία επιλογής αναδόχου Παροχής υπηρεσιών για το:

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ)

CPV 45112720-8, αναπλάσεις και αθλητικούς χώρους και CPV 45112723-9, παιδικές χαρές

Προϋπολογισμού

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (56.000,00€) και Φ.Π.Α.

ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (12.880,00 €)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 185/10-09-2013)

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ