Διαγωνισμός για την αντικατάσταση κουφωμάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου Παροχής υπηρεσιών για το:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΥΤΩΝ)

CPV 45421130-4, εγκατάσταση θυρών και παραθύρων

Προϋπολογισμού:

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ( 78.000,00€)

και Φ.Π.Α. ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (17.940,00€)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 185/10-09-2013),της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 2362/95 άρθρο 82, παράγραφος 4, του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007, όπως τούτα ισχύουν.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ